Fristen skal regnes fra det tidspunktet avtalen ble inngått, og ved livsforsikringsavtalar fra du har fått melding om at avtalen er inngått. Du må også ha fått alle opplysningene som angrerettlova krever, og på den måten som loven krever. § 28 i angrerettlova gir informasjon om hvilke førehåndopplysninger du skal få ved fjernsalg. Opplysninger om loven kan du få hos den næringsdrivende, Forbrukarrådet eller du kan lese henne på Internett. Dersom du gjør flere separate transaksjoner av samme typen med mindre enn et års mellomrom uten at det ligger foran en innleiende avtale om tjenesten, gjelder opplysningsplikten bare for den første transaksjonen.

Noen finansielle tjenester har skattemessige fordeler. Benytter du angreretten, vil du ikke kunne kreve slike skattemessige frådrag. For eksempel vil du ved låneavtalar ikke kunne kreve frådrag for annet enn eventuelle netto betalte renter, etableringsgebyr o.l. Dersom du benytter angreretten ved f.eks. BSU og IPS, vil du ikke kunne kreve frådrag for innskotet.

Ved fjernsalg skal du ha de fullstendige avtalevilkårene i rimelig tid på forhånd, jf. angrerettlova § 30 . Dersom avtalen blir inngått etter oppmoding fra deg, og det blir benyttet en fjernkommunikasjonsmetode som ikke gjør det mulig å gi ut avtalevilkårene og førehåndopplysninger før avtalen blir inngått, skal den næringsdrivende oppfylle sine plikter straks etter at avtalen er inngått. Med fjernsalg mener en avtaler som blir inngåtte helt uten at du og representanten for den næringsdrivende møtes ansikt til ansikt, f.eks. avtaler som er inngåtte på Internett, ved e-post, telefon, faks, SMS eller ved vanlig post. For at noe skal kunne regnes som fjernsalg etter loven, må avtalen bli inngått ved en organisert ordning for salg eller tjenesteytelse.

Førehåndopplysninger og avtalevilkår skal du få skriftlig på papir eller et annet varig medium som du besitter (som f.eks. e-post som kan skrives ut, eller som automatisk blir lagrede på harddisken til forbrukaren). Ved salg utenfor faste forretningslokale krever angrerettlova at den næringsdrivende gir deg de opplysningene som er nevnte i angrerettlova § 28 bokstav j) og k), på et varig medium du besitter. Med avtaler som er inngåtte utenfor faste forretningslokale mener en f.eks. avtaler som er inngåtte på messer, gaten osv. Også avtaler som er inngåtte i hjemmet ditt, faller inn under loven, men bare dersom representanten for den næringsdrivende kommer dit uten at du uttrykkjeleg har bedt om det, eller det blir inngått avtaler utover det du hadde tenkt på da du bad den næringsdrivende om å komme hjem til deg.

Oppgjer ved bruk av angreretten

Dersom du benytter deg av angreretten, faller pliktet til partene om å oppfylle avtalen bort. Dersom avtalen helt eller delvis er oppfylt av noen av partene, skal det skje en tilbakebetaling.

Angrerett ved fjernsalg

Tilbakeføring må du gjøre senest 30 dager etter at du har sendt meldingen om at du vil benytte angreretten. På samme måten må den næringsdrivende senest 30 dager etter at han eller hun fikk meldingen om bruk av angreretten, betale tilbake vederlaget du har betalt for selve tjenesten. Etableringsgebyr/depotgebyr o.l. fra den næringsdrivende vil du derimot ikke ha krav på å få tilbake. Det samme gjelder beløp som du har betalt gjennom den næringsdrivende, men til andre, for eksempel honorar til takstmann, tinglysningsgebyr o.l. Dersom du har inngått en avtale om fjernsalg og uttrykkjeleg har bedt om at avtalen skal iverksettes før angreretten går ut, kan den næringsdrivende kreve vederlag for den tiden du har bruken den finansielle tjenesten. Vederlaget må stå i rimelig forhold til omfanget av den tjenesten som allerede er levert, sammenlignet med den fulle oppfyllingen av avtalen.

Angrerett ved salg utenfor faste forretningslokale

Den næringsdrivende må betale tilbake det du har betalt senest 14 dager etter at den næringsdrivende har fått meldingen om bruk av angreretten. Deretter må du betale tilbake / levere tilbake den ytelsen du har fått som ledd i avtalen innen rimelig tid. Dersom tilbakeføringsplikten til begge parter gjelder penger, kan den næringsdrivende gjøre nettooppgjer.

Konsekvenser av ikke å benytte angreretten

Dersom du ikke benytter deg av angreretten, vil avtalen være bindende for begge parter, slik han ble inngått. Vær likevel merksam på at for en rekke avtaler vil du likevel ha mulighet til å avslutte avtaleforholdet når som helst, uavhengig av angrerettlova. Det er regulert i finansavtalelova og forsikringsavtalelova.

Forbrukarrådet kan gi veiledning om angrerett, tlf. 03737 . Gå til Internett-adresse til Forbrukerrådet sin veiledning om angrerett